LED-Konverter 12V - 24V

LED-Konverter für den Einsatz im Außenbereich - Sekundärspannung 12V und 24V

!